[Das Köpfe-Projekt] [Druckkontrollvermerke]


223 DKV Hierse links fallend


6 Exemplare bekannt

Zuschlag: 335 (Felzmann 2004)

angeboten: 500mülFeld

FF

MiNr

Farbe

Papier

91

-

223a

MF

p2


© 2009 Sammlung Burkhardt
© 2009 Auktionshaus Müller Karlsruhe© 2010 Auktionshaus Felzmann


C2010 Jörg SchönherrC2004 Felzmann Auktion
Das Köpfe-Projekt