News 01/2018 [Lochungen] [Carl Zeiss]
CZ

Katalog-Nummer 1-CZ-1 Höhe: 5 1/2, Anzahl: 10, 14, Gerät: POKO


Jena, Carl Zeiss, 1922-1939C.Z.

Katalog-Nummer 1-CZ-4 Höhe: 8, Anzahl: 15, 15, Gerät: Est


Jena, Carl Zeiss, 1912-1955C.Z.

Katalog-Nummer 1-CZ-5 Höhe: 7 1/2, Anzahl: 14, 15, Gerät: Est


Jena, Carl Zeiss GmbH, Optische Werkstatt 1902-1955C.Z.

Katalog-Nummer 1-CZ-7 Höhe: 7, Anzahl: 11, 13, Gerät: POKO


Jena, Carl Zeiss, 1913-1923C.Z.

Katalog-Nummer 1-CZ-8 Höhe: 8 1/4, Anzahl: 12, 15, Gerät: St


Berlin, Carl Zeiss Berlin, 1926-1936
weitere: Carl Zeiss Hamburg, Wien214

6.51

215

50

217

11.49

218

50, 51

219

49, 50

221

50

223

50

224

50

225

49-8.50

226

48-50253
330

6.53

336

53

337


340

10.53342

2.54D Odr 40

9.54

D Odr 60

54